Save the date: ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 JUNI

Het bestuur van Oceanus nodigt zijn leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 14 juni van 20.00 - 22.00 uur in de vergaderruimte van het zwembad.  De inloop met koffie of thee is vanaf 19.45 uur. 

Het bestuur heeft graag dat de leden die komen zich voor 6 juni aanmelden bij secretaris@oceanusaalsmeer.nl. Dan kan het bestuur beoordelen of de vergaderruimte geschikt is voor het aantal aangemelde leden en hiernaar handelen.  

De vergaderstukken komen vanaf 28 mei op de website. 

AGENDA

1        Opening

2        Ingekomen stukken en mededelingen

3        Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 juli 2021

4        Jaarverslagen 2021 van de diverse commissies

5        Financieel verslag 2021

          5.1     Verlies en Winst 2021

          5.2     Balans per 31 december 2021

          5.3     Toelichting op de jaarrekening

6        Verslag financiële controle commissie

7        Ledenverloop zsc Oceanus

8        Begroting seizoen 2022 - 2023

9        Vaststellen contributie 2022 – 2023 

10      Bestuursverkiezing

Het bestuur draagt de volgende personen voor, voor een bestuursfunctie 

Jan van Glabbeek - promotie en communicatie

Stefan Breebaart - wedstrijdzwemmen, trainingsgroepen jeugd t/m masters  

Adrie Berk - secretaris, triathlon

tegenkandidaten kunnen zich melden tot 6 juni. 

Er is nog één vacature binnen het bestuur. De voorkeur gaat uit naar een vrouwelijk bestuurslid met algemene kennis t.a.v. de zwemdisciplines en verenigingsbeleid. Maar een man kan zich natuurlijk ook melden.                

kandidaten kunnen zich melden tot 6 juni. 

11      Evaluatie Covid-19 in seizoen 2021 - 2022.  

12      Besluitvorming in wijziging statuten t.a.v. WBTR (nieuwe wetgeving aansprakelijkheid)

13      Rondvraag

14      Sluiting

 

Sponsors