uitnodiging ALV Oceanus op 9 januari 2024

Het bestuur van ZSC Oceanus nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op dinsdag 9 januari 2024 in de vergaderruimte van zwembad de Waterlelie.  De aanvang zal exact om 20.00 uur zijn en wij vragen iedereen om op tijd binnen te komen. Vanaf 19.45 is de ruimte open en staat er koffie en thee gereed. 

AGENDA

1        Opening

2        Ingekomen stukken en mededelingen

3        Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 januari 2023

4        Jaarverslagen seizoen 2022-2023 van en door de commissies. Bestuur en commissies hebben 3-5 minuten om de belangrijkste punten te presenteren en toe te lichten.

5        Communicatie structuur bestuur en  commissies/afdelingen.

6        Financieel verslag 2022-2023

          5.1     Verlies en Winst 2022-2023

          5.2     Balans per 31 augustus 2023

          5.3     Toelichting op de jaarrekening

7        Verslag financiële controle commissie over jaar 2022-2023

8        financiële controle commissie / kascommissie 2023-2024.

9        Ledenverloop zsc Oceanus

10      Begroting seizoen 2023 - 2024

11      Vaststellen contributie seizoen 2024 – 2025

12      Bestuursverkiezing: vacature voor Penningmeester, vacature algemeen bestuurslid

13      goedkeuren:  update van het huishoudelijk reglement na aanpassingen van de statuten.

14      Rondvraag

15      Sluiting

Sponsors